Logo
東海大學公共事務碩士在職專班-師資成員-兼任教師-吳祉芸

吳祉芸

信箱:annacywu@thu.edu.tw
職稱:副教授
 
 
連絡方式:04-23590121* 35121
 
 
最高學歷:國立政治大學管理學博士
 
 
 
授課科目:績效管理專題
 
 
 
服務單位:東海大學企業管理學系
職稱:副教授
 
 
連絡方式:04-23590121* 35121
 
 
最高學歷:國立政治大學管理學博士
 
 
 
授課科目:績效管理專題
 
 
 
服務單位:東海大學企業管理學系