Logo
東海大學公共事務碩士在職專班-師資成員-兼任教師-蕭志同

蕭志同

信箱:cthsiao@thu.edu.tw
 職稱:教授兼經濟學系系主任
 
 
連絡方式:(04)2359-0121#36125
 
 
最高學歷:國立交通大學管理科學系博士 
 
 
授課科目:產業政策與分析
 
 
 
服務單位:東海大學經濟學系 
 職稱:教授兼經濟學系系主任
 
 
連絡方式:(04)2359-0121#36125
 
 
最高學歷:國立交通大學管理科學系博士 
 
 
授課科目:產業政策與分析
 
 
 
服務單位:東海大學經濟學系